" ഭാരത സർക്കസ് " ഡിസംബർ 9 മുതൽ തീയേറ്ററുകളിലേക്ക്

നാടിനെ കാക്കേണ്ട.... പോലീസ്ക്കാർ ..... ഭീതിയുടെ നിഴലിൽ....🔥🔥
പകയുടെയും പ്രതികരത്തിന്റെയും കഥ...തുടങ്ങുന്നു......🔥🔥

ഭാരത സർക്കസ് എത്തുന്നു  ഡിസംബർ 9 മുതൽ തിയ്യേറ്ററുകളിൽ....!!!

#BharathaCircus
#SohanSeenulal
#ShineTomChakko
#MANishadh
#BinuPappu
#AnoojShaji

 
 
 

No comments:

Powered by Blogger.