" പടവെട്ട്''ലെ മഴപ്പാട്ട്.

അൻവർ അലിയുടെ വരികൾക്ക് ഗോവിന്ദ് വസന്ത സംഗീതം നൽകി ആനി ആമിയും ഗോവിന്ദ് വസന്തയും ആലപിച്ച പടവെട്ടിലെ "മഴപ്പാട്ട്" കാണാം 


#Mazhapattu #Padavettu #NivinPauly #LijuKrishna #GovindVasantha #Padavettu21stOct

No comments:

Powered by Blogger.