" ഹാസ്യം " ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി.

𝗲𝗽𝗼𝗰𝗵 𝗙𝗶𝗹𝗺𝘀 ൻ്റെ ബാനറിൽ
ജഹാംഗീർ ഷംസ് നിർമ്മിച്ച്
ജയരാജ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിക്കുന്ന 
" ഹാസ്യം " എന്ന സിനിമയുടെ
ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ
പുറത്തിറങ്ങി. 

No comments:

Powered by Blogger.