യുവത്വത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന " ഹയ" യുടെ ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

യുവത്വത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന " ഹയ" ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി. 

Watch teaser :


#Haya #OfficialTeaser #SixSilverSoulsStudio #VasudevSanal  #JijuSunny #ManojBharathy #ArunThomas #GuruSomasundaram #JohnyAntony #Laljose #Indrans #Bharath #ChaitainyaPrakash #AkshayaUdayakumar #Sreedhanya

No comments:

Powered by Blogger.