ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റിയുള്ള വില.

ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റിയുള്ള വില. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബിസിനസ് നേട്ടവുമായി "  വരാൽ " തിയറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനം തുടരുന്നു...

 ❤️നന്ദി 🙏🏼

കണ്ണൻ 
( സംവിധായകൻ ) 

No comments:

Powered by Blogger.