VANDE MAATHARAM 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

1947 ഓഗസ്à´±്à´±് 15-à´¨് à´¬്à´°ിട്ടീà´·് കൊà´³ോà´£ിയൽ ഭരണത്à´¤ിൽ à´¨ിà´¨്à´¨് ഇന്à´¤്à´¯ à´¸്à´µാതന്à´¤്à´°്à´¯ം à´¨േടി. à´¸്à´µാതന്à´¤്à´°്യത്à´¤ിà´¨ാà´¯ുà´³്à´³ à´ªോà´°ാട്ടം à´¦ീർഘവും മടുà´ª്à´ªുളവാക്കുà´¨്നതുà´®ാà´¯ിà´°ുà´¨്à´¨ു.  à´¸്വന്à´¤ം à´°ാജ്യത്à´¤ിà´¨ും സഹ à´ªൗà´°à´¨്à´®ാർക്കും à´µേà´£്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്à´ªിച്ച à´¨ിരവധി à´¸്à´µാതന്à´¤്à´°്à´¯ സമര à´¸േà´¨ാà´¨ികളുടെ à´¤്à´¯ാഗങ്ങൾക്ക് à´¸ാക്à´·്à´¯ം വഹിക്കുà´¨്à´¨ു.

എല്à´²ാവർക്കും à´¸ിà´¨ിà´® à´ª്à´°േക്ഷക കൂട്ടാà´¯്മയുടെ  75-ാം 
à´¸്à´µാതന്à´¤്à´°്യദിà´¨ാà´¶ംസകൾ .

No comments:

Powered by Blogger.