ഫെഫ്ക സിമോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികൾക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ.

ഫെഫ്ക സിമോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ പുതിയ  ഭാരവാഹികൾക്ക് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ അനുമോദനങ്ങൾ. 

No comments:

Powered by Blogger.