സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ " അത്തദിനാശംസകൾ " .

ഈ മഴക്കാലത്ത്
ഒരു ഓണംകൂടി എത്തുന്നു ...
തുമ്പപ്പൂവിൻ്റെ വെണ്മയുള്ള സൗഹ്യദങ്ങൾ ...
ഓണനിലാവിൻ്റെ ചന്തമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ...
ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ സുഖമുള്ള 
ഓർമ്മകൾ ...

 " അത്തദിനാശംസകൾ ". 

No comments:

Powered by Blogger.