മറ്റന്നാൾ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള സിനിമാശാലകളിൽ 'കുറി'യടിക്കും! 🔥🍀 Two Days To Go 🤎

മറ്റന്നാൾ അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള സിനിമാശാലകളിൽ 'കുറി'യടിക്കും! 🔥🍀
Two Days To Go 🤎 

#kurimovie #kurimalayalam #kuri #kokers #krpraveen #vishnuunnikrishnan #surabhilakshmi

No comments:

Powered by Blogger.