ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ ക്യാമറമാൻ മധുസൂദനൻ നായർ അന്തരിച്ചു.

ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ ക്യാമറമാൻ മധുസൂദനൻ നായർ അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം ഇന്ന് രാവിലെ 11ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും.
 

No comments:

Powered by Blogger.