ഈ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്.. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാനും’ " പാൽതു ജാൻവർ " ഓണത്തിന് തീയ്യേറ്ററുകളിൽ

'ഈ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, അവരുടെ മനസ്സിൽ ഞാനും'

പാൽതു ജാൻവർ
ഓണത്തിന് തീയ്യേറ്ററുകളിൽ!

Starring : Basil Joseph, Indrans, Johny Antony, Dileesh Pothan, Shammy Thilakan, Sruthy Suresh, Jaya Kurup, Athira Harikumar, Thankam Mohan, Steffy Sunny, Vijayakumar, Kiran Peethambaran, Siby Thomas, Joji John.

#PalthuJanwarMovie #BhavanaStudios #BhavanaRelease #Onam2022

No comments:

Powered by Blogger.