ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അനുറാമിന്റെ പിതാവ് രാമചന്ദ്രൻ ( 72 ) അന്തരിച്ചു.

ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അനുറാമിന്റെ പിതാവ് രാമചന്ദ്രൻ ( 72 )  അന്തരിച്ചു. മുൻകാല തിയ്യേറ്റർ ഉടമയാണ് രാമചന്ദ്രൻ .

No comments:

Powered by Blogger.