പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടൻ ശങ്കറിൻ്റെ മാതാവ് സുലോചന പണിക്കർ (85) അന്തരിച്ചു.

പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടൻ ശങ്കറിന്റെ മാതാവ് സുലോചന പണിക്കർ (85) അന്തരിച്ചു.

എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിനു സമീപമുള്ള കെ ബി പ്ലാസ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസം.

No comments:

Powered by Blogger.