ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച വിജയം !! ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ വിജയം !! ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ഞങ്ങൾ പൊരുതി നേടിയ ജയം !!

#101DaysofHridayam - For my grandfather ,P.Subramaniam 😊❤️ 

ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച വിജയം !!
ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ വിജയം !!
ചങ്കൂറ്റത്തോടെ ഞങ്ങൾ പൊരുതി നേടിയ ജയം !! 😊😊 

God Blessed victory !
The victory that conquered the hearts !!
The victory we fought with courage !! 😊😊

#Hridayam #101DaysOfHridayam 

A Vineeth Sreenivasan Film 
A Merryland cinemas Production

വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യം .

No comments:

Powered by Blogger.