മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും , ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനുമായ എ. സഹദേവൻ അന്തരിച്ചു.

മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും , ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനും ,അധ്യാപകനുമായ  എ. സഹദേവൻ  അന്തരിച്ചു.
കോട്ടയം എസ്.എച്ച്. ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു മരണം. 

മാതൃഭൂമി, ഇന്ത്യാവിഷൻ, മനോരമ മീഡിയ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. 
 

No comments:

Powered by Blogger.