സനൽകുമാർ ശശിധരൻ്റെ പുതിയ ചിത്രം " സ്ത്രീ " .

സനൽകുമാർ ശശിധരൻ്റെ പുതിയ ചിത്രം അന്തർദേശീയ വനിതാദിനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. " സ്ത്രീ " എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. 

No comments:

Powered by Blogger.