ബാദുഷാ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉടൻ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന, പരസ്യചിത്രത്തിലേക്ക് പെൺകുട്ടിയെ തേടുന്നു.


ബാദുഷാ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉടൻ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന, പരസ്യചിത്രത്തിലേക്ക് പെൺകുട്ടിയെ 
തേടുന്നു.
.
#RegisterNow : www.matinee.live
.
#DownloadApp : 
https://play.google.com/store/apps/details
.
#iOS : https://apps.apple.com/in/app/matine 
.
.
.
N.M. Badusha #Matineelive Mammootty
#castingcall #malayalamcastingcall #castingcallkerala #artistwanted #adfilm #malayalamadfilm #matinee #childartists #girlartists #kerala #keralagram #modelsofkerala
 

No comments:

Powered by Blogger.