പ്രണയ വികാരങ്ങളെ തഴുകിയുണത്തുന്നൊരു പ്രണയാർദ്ര ഗാനം.....

പ്രണയ വികാരങ്ങളെ തഴുകിയുണത്തുന്നൊരു പ്രണയാർദ്ര ഗാനം ..... 

" ചേലുള്ളോള് " പുതിയ മ്യൂസിക്കൽ ആൽബത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി.  വയനാടിന്റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഈ ഗാനം ഉടൻ  സേഫ്ഗാർഡ്എൻന്റെർടെയ്മന്റസ് യുട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യും.

No comments:

Powered by Blogger.