മലയാളസംഗീതത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ ഓർമ്മദിനം....

" ഇന്നുമെൻ്റെ കണ്ണുനീരിൽ 
നിന്നോർമ്മ പുഞ്ചിരിച്ചു 
ഈറൻമുകിൽ മാലകളിൽ 
ഇന്ദ്രധനുസ്സെന്ന പോലെ ......" 

മലയാളസംഗീതത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസം രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ ഓർമ്മദിനം....

No comments:

Powered by Blogger.