സംവിധായകനും ഛായഗ്രാഹകനുമായ ജി. മനു അന്തരിച്ചു.

ആദരാഞ്ജലികൾ.

സംവിധായകനും ഛായഗ്രാഹകനുമായ ജി. മനു അന്തരിച്ചു.

No comments:

Powered by Blogger.