പ്രേക്ഷകരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെ " ഹൃദയം " ഇന്നും നാളെയും ( ജനുവരി 25, 26 ) രാത്രി 12.30ന് പത്തനംതിട്ട ഐശ്വര്യയിൽ " സ്പെഷ്യൽ ഷോ " ഉണ്ടായിരിക്കും.

പ്രേക്ഷകരുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെ " ഹൃദയം " ഇന്നും നാളെയും ( ജനുവരി 25, 26 ) രാത്രി 12.30ന് പത്തനംതിട്ട ഐശ്വര്യയിൽ " സ്പെഷ്യൽ ഷോ " ഉണ്ടായിരിക്കും.

No comments:

Powered by Blogger.