പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ കെ.എസ് സേതുമാധവന് " അമ്മ"യുടെ പ്രണാമം .പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ       കെ .എസ്. സേതുമാധവന് ‌ "അമ്മ"യുടെ പ്രണാമം ട്രഷറാർ സിദ്ധിഖ് , എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം ബാബുരാജ് എന്നിവർ  അർപ്പിക്കുന്നു.

No comments:

Powered by Blogger.