രേവതി എസ്. വർമ്മയുടെ " യന്ത്ര" അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച പരസ്യ സംവിധായകരിൽ പ്രമുഖയായ  രേവതി എസ്‌. വർമ്മയുടെ പുതിയ ചിത്രം "യന്ത്ര " അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു .

No comments:

Powered by Blogger.