അന്തരിച്ച കന്നഡ സിനിമാതാരം പുനീത് രാജ്കുമാറിന്റെ ചിത്രവുമായി കൊച്ചുമാളികപ്പുറം ശബരിമല സന്നിധാനത്ത്.

അന്തരിച്ച കന്നഡ സിനിമാതാരം പുനീത് രാജ്കുമാറിന്റെ ചിത്രവുമായി കൊച്ചുമാളികപ്പുറം ശബരിമല  സന്നിധാനത്ത്.

No comments:

Powered by Blogger.