പണം തരുന്ന സിനിമക്ക് പുകഴ്ത്തലും പണം തരാത്തവക്ക് ഇകഴ്ത്തലും ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളും സൈറ്റുകളും സർക്കാർ കണ്ടെത്തി നിരോധിക്കുന്നത് സിനിമയെടുക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം ആയിരിക്കും : രഞ്ജിത് ശങ്കർ .

പണം തരുന്ന സിനിമക്ക് പുകഴ്ത്തലും പണം തരാത്തവക്ക് ഇകഴ്ത്തലും ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളും സൈറ്റുകളും സർക്കാർ  കണ്ടെത്തി നിരോധിക്കുന്നത് സിനിമയെടുക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം ആയിരിക്കും.

രഞ്ജിത് ശങ്കർ 
( സംവിധായകൻ ) 
facebookൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

No comments:

Powered by Blogger.