കുഞ്ഞേൽദോയിലെ " താനേ പെയ്തു.... " എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി .

ഡിസംബർ 24ന് ക്രിസ്തുമസ് റിലീസ് ആയി തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്ന കുഞ്ഞേൽദോയുടെ " താനേ പെയ്തു ....
എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി.

No comments:

Powered by Blogger.