ആസിഫ് അലി "കുഞ്ഞെൽദോ" ആയി എത്തുന്ന ചിത്രം ഡിസംബർ 24 ന് തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തും .

ആസിഫ് അലി "കുഞ്ഞെൽദോ" ആയി എത്തുന്ന ചിത്രം ഡിസംബർ  24 ന്  തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. 

No comments:

Powered by Blogger.