സുമേഷ് & രമേഷ് ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി.


സുമേഷ് & രമേഷ്   പുറത്തിറങ്ങി. 

ഇന്ദുകലാധരനും  ഉഷയും  മക്കൾ  സുമേഷും രമേഷും അടങ്ങുന്ന കൊച്ചു കുടുംബം നവംമ്പർ 26ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. 

Sumesh & Ramesh releasing in theatres on November 26…

No comments:

Powered by Blogger.