ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത നൃത്തസംവിധായകനും സംവിധായകനുമായ കൂൾ ജയന്ത് അന്തരിച്ചു.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത നൃത്തസംവിധായകനും സംവിധായകനുമായ കൂൾ ജയന്ത് അന്തരിച്ചു.

No comments:

Powered by Blogger.