പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലാകാരന്‍ പീര്‍ മുഹമ്മദ് അന്തരിച്ചു.

പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലാകാരന്‍ 
പീര്‍ മുഹമ്മദ് അന്തരിച്ചു. 

ആദരാഞ്ജലികള്‍.. 🌹🌹

No comments:

Powered by Blogger.