തീയേറ്ററുകളിലെ മുഴുവൻ സീറ്റിലും ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പരി​ഗണനയിൽ ഇല്ല: മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

തീയേറ്ററുകളിലെ മുഴുവൻ സീറ്റിലും ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പരി​ഗണനയിൽ ഇല്ല: 
മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

No comments:

Powered by Blogger.