എം .പത്മകുമാറിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം 'പത്താം വളവ്' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് റിലിസ് ചെയ്യും.

എം .പത്മകുമാറിൻ്റെ  സംവിധാനത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം 'പത്താം വളവ്' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ നാളെ രാവിലെ 11 മണിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും. 

No comments:

Powered by Blogger.