ദിലീപ്-റാഫി കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന "വോയിസ് ഓഫ് 'സത്യനാഥൻ" എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഒക്ടോബർ 31 ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മുട്ടിയുടെ പേജിലൂടെ.....

ദിലീപ്-റാഫി കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങുന്ന  "വോയിസ് ഓഫ് 'സത്യനാഥൻ" എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഒക്ടോബർ 31 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മുട്ടിയുടെ പേജിലൂടെ.....

No comments:

Powered by Blogger.