മാധ്യമവും അമ്മയും ചേർന്നുള്ള മുപ്പത്തിയൊന്നമത്തെ " അക്ഷരവീടിൻ്റെ കൈമാറ്റ ചടങ്ങ് കണ്ണൂരിൽ നടന്നു.

മാധ്യമവും  അമ്മയും ചേർന്നുള്ള മുപ്പത്തിയൊന്നമത്തെ  " അക്ഷരവീടിൻ്റെ "  കൈമാറ്റ ചടങ്ങ് കണ്ണൂരിൽ നടന്നു.

No comments:

Powered by Blogger.