സംവിധായകൻ ടി.കെ. രാജീവ്കുമാറിൻ്റെ അമ്മ അന്തരിച്ചു.

സംവിധായകൻ ടി.കെ. 
രാജീവ്കുമാറിൻ്റെ  അമ്മ ടി.കെ. ഇന്ദിരക്കുട്ടി ഇന്ന്  രാവിലെ അന്തരിച്ചു.

ആദരാഞ്ജലികൾ

No comments:

Powered by Blogger.