ബാദുഷാ സിനിമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ വൺ ടൈറ്റിൽ റിലീസ് സെപ്റ്റംബർ 23 രാവിലെ 9.30ന് ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ .

ബാദുഷാ സിനിമാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ വൺ ടൈറ്റിൽ റിലീസ്  സെപ്റ്റംബർ 23 രാവിലെ 9.30ന് ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ .

No comments:

Powered by Blogger.