ഫെഫ്ക ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ അംഗം ജീവൻ ബെർട്ടി അന്തരിച്ചു.

ഫെഫ്ക  ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിയൻ അംഗം ജീവൻ ബെർട്ടി (DU 199) നിര്യാതനായി.  

സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ.

No comments:

Powered by Blogger.