റഹ്മാൻ ,ഗോപിചന്ദ് തെലുങ്ക് ചിത്രം " സീട്ടിമാർ" സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് റിലീസ് ചെയ്യും.

റഹ്മാൻ,ഗോപിചന്ദ് തെലുങ്ക് ചിത്രം " സീട്ടിമാറിൻ്റെ "  റിലീസ്  സെപ്റ്റംബർ പത്തിലേക്ക്  മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

The release of #Gopichand #Rahman #thamannah  starring #Seetimaar Telugu movie postponed to September 10th on account of #Vinayakachathurthi...
#seetimaarronsept10

No comments:

Powered by Blogger.