വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ ഫഹദ് ഫാസിലിന് ജന്മദിനാശംസകൾ .

വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ  മനസ്സിൽ  ഇടം നേടിയ ഫഹദ് ഫാസിലിന് സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ  ജന്മദിനാശംസകൾ .

No comments:

Powered by Blogger.