ആഗസ്റ്റ് 27 ന് " Meri Awas Suno " ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസ് ചെയ്യും .


" Meri Awas Suno "ഫസ്റ്റ്ലുക്ക്  പോസ്റ്റർ ആഗസ്റ്റ് 27ന്  റിലീസ് ചെയ്യും. 

#stayhome 
#staysafe 

#meriawassuno
#Prajeshsen
#Jayasurya
#ManjuWarrier
#Sshivada
#BRakesh
#Universalcinema
#vinodillampally
#noushadsheriff
#Renjithrajaputhra
#bijithbala
#MJayachandran
#johnyantony
#gauthaminair
#ThyaguThavannor
#jibinjohn
#nikhilnarayan
#Vishnuravikumar
#shijubasheer
#lebisongopi
#Badusha
#pradeeprangan
#arunramavarma
#HarinarayananBK
#AkshayaPremnath
#SameeraSaneesh
#SarithaJayasurya
#thamirokey
 
 

1 comment:

Powered by Blogger.