പ്രശസ്ത നാടക സീരിയൽ നടൻ മണി മായമ്പള്ളിയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ 🌹🌹🌹

ആദരാഞ്ജലികൾ.
..................................

പ്രശസ്ത നാടക സീരിയൽ നടൻ മണി മായമ്പള്ളി അന്തരിച്ചു. 

No comments:

Powered by Blogger.