കെ.ടി.എസ് പടന്നയിൽ അന്തരിച്ചു.

നൊമ്പരം പടർത്തിയ ചിരി... സിനിമ ,സിരീയൽ ,നാടക നടൻ 
കെ ടി എസ് പടന്നയിൽ അന്തരിച്ചു. 

സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ആദരാഞ്ജലികൾ.

No comments:

Powered by Blogger.