" ഉടുമ്പ് " 24 മണിക്കൂറിൽ കാഴ്ചക്കാർ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്ക്.

24 മണിക്കൂർ കാഴ്ചക്കാർ 5lakh ലേക്ക്  ഉടുമ്പിനു നൽകുന്ന ഈ പിന്തുണയ്ക്ക് നന്ദി 

No comments:

Powered by Blogger.