കഥകളുടെ മഹിത സഞ്ചയവുമായി ലോഹിയേട്ടൻ കടന്ന് പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ .

കഥകളുടെ മഹിത സഞ്ചയവുമായി  ലോഹിയേട്ടൻ കടന്ന് പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ .

സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ സ്മരണാഞ്ജലി.

No comments:

Powered by Blogger.