" അമീറാ " ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക്.

" അമീറാ "  first shows , Lime light, Zinea എന്നീ OTT പ്ലാറ്റ് ഫോമുകളിലൂടെ റിലീസ് ആണ് OTT app Play Storeൽ ലഭിക്കും.

No comments:

Powered by Blogger.