നിർമ്മാതാവ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫന് ജന്മദിനാശംസകൾ.

ഒട്ടേറെ നല്ല സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക്  സമ്മാനിച്ച നിർമ്മാതാവ്  ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫന്‌  സിനിമ പ്രേക്ഷക കൂട്ടായ്മയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ.

No comments:

Powered by Blogger.