പ്രശസ്ത സീരിയൽ സിനിമ നടൻ ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി അന്തരിച്ചു.

പ്രശസ്ത സീരിയൽ സിനിമ നടൻ ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി  തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചു.

No comments:

Powered by Blogger.