അകാശവാണിയുടെ " ചിത്ര പതംഗം"ത്തിൽ സംവിധായകൻ കവിയൂർ ശിവപ്രസാദ്.


അദ്ധ്യാപകനും സംവിധായകനുമായ കവിയൂർ പ്രസാദ് പങ്കെടുക്കുന്ന " ചിത്ര പതംഗം " . 

Link. 

https://youtu.be/CwJiELw_iIQ

No comments:

Powered by Blogger.