ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം..നിറക്കൂട്ടുകളില്ലാതെ.... എ.എസ്.ദിനേശ്.


ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം,
നിറക്കൂട്ടുകളില്ലാതെ.....
പ്രണാമം.

എ. എസ് .ദിനേശ് 
(പി.ആർ. ഒ) 
facebookൽ കുറിച്ചത്. 

 

No comments:

Powered by Blogger.