അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിഭ : അരുൺഗോപി.

അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ച  പ്രതിഭ.. 
വേദനയോടെ വിട സർ!🙏

അരുൺഗോപി.
facebookൽ കുറിച്ചത്. 

No comments:

Powered by Blogger.